Privacyverklaring

De besloten vennootschap Vierboom Trucks B.V. (KvK. 30232689) hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Vierboom Trucks ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens verzameld worden als u onze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbeterd.

Toepassing

Deze verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Vierboom Trucks persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers van de vestiging van Vierboom Trucks;
 3.  bezoekers van https://www.vierboomtrucks.nl
 4. alle overige personen die met Vierboom Trucks contact opneemt of van wie Vierboom Trucks persoonsgegevens verwerkt.
Verwerking van persoonsgegevens

Vierboom Trucks verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Vierboom Trucks zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
 3. Vierboom Trucks heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, Rdw, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.
 4. door andere instanties aan Vierboom Trucks zijn verstrekt.
Doeleinden verwerking

Vierboom Trucks verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst met de klant;
 2. opstellen overeenkomsten en facturen;
 3. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 4. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en het klikgedrag.
 6. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt

• Naam • Adres • geslacht • Geboortedatum • Geboorteplaats • Bankrekeningnummer • IP-adres • BSN-nummer • Klantnummers bij bedrijven • E-mailadres • Medische informatie • Telefoonnummer • Overige persoonsgegevens

Rechtsgrond

Vierboom Trucks verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een koopovereenkomst of een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van diensten;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld op grond van de Wwft;
 4. een gerechtvaardigd belang.
Verwerkers

Vierboom Trucks kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen Vierboom Trucks sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Vierboom Trucks maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

Persoonsgegevens delen met derden

Vierboom Trucks deelt gegevens met derden, als dat voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke plicht nodig is. Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties. Ook worden gegevens gedeeld met de cloudprovider en IT-leverancier. Vierboom Trucks deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens

Vierboom Trucks hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. papieren dossier: tenminste 5 jaar;
 2. digitaal dossier: tenminste 5 jaar;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
Wijzigingen privacyverklaring

Vierboom Trucks kan dit privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Vierboom Trucks gepubliceerd.

Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Vierboom Trucks te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Vierboom Trucks.

Vierboom Trucks B.V.

Koopmansweg 1A

6515 AK Nijmegen

Tel: +31 (0)24 379 10 38

info@vierboomtrucks.nl