ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VIERBOOM TRUCKS BV (2020)

Artikel 1: Definities

1.1 onder VIERBOOM TRUCKS wordt verstaan VIERBOOM TRUCKS B.V. (kvk. 30232689) en aan haar gelieerde holdings en werkmaatschappijen. Vierboom Trucks is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna ook aangeduid worden met: “wij” en “ons”.

1.2 Onder “wederpartij” en/of “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie Vierboom Trucks een overeenkomst sluit.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Vierboom Trucks worden gesloten.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij of derden worden uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

3.2 Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij onze schriftelijke uitingen maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schrijffouten of onjuistheden in de teksten van drukwerk, advertenties, aanbiedingen of andere uitingen.

Artikel 4: Totstandkoming

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van een aanbod of op het moment dat wij het aanbod van de wederpartij schriftelijk hebben aanvaard.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen in euro’s en luiden exclusief omzetbelasting en exclusief overige kosten die met de verkoop, levering en/of uitvoering verband houden.

5.2 Eventuele wisselkoersverschillen zijn voor risico van de wederpartij.

5.3 Wanneer de betalingstermijn van Artikel 7.1 of 7.3 wordt overschreden behouden wij ons het recht voor eventuele koersverschillen door middel van een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen.

5.4 Wij behouden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een al dan niet voorziene verhoging optreedt door verhoogde wettelijke heffingen, arbeidslonen, premies, kosten materialen, transporttarieven of wisselkoersen.

Artikel 6: Annulering

6.1 Bij annulering door de wederpartij zijn wij gerechtigd 10% van de verkoopprijs met een minimum van €1.500,- per object uit hoofde van annuleringsvergoeding in rekening te brengen, onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding te eisen indien de schade hoger is. Indien de wederpartij een aanbetaling heeft gedaan, zijn wij gerechtigd de annuleringsvergoeding te verrekenen met de aanbetaling

Artikel 7: Betaling

7.1 Alle facturen dienen binnen 8 dagen en vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te zijn betaald.

7.2 Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.

7.3 De wederpartij is gehouden om binnen twee dagen na totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling te hebben voldaan van minimaal 10% van de bruto verkoopwaarde van de objecten met een minimum van €1.500,- per object. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

7.4 Indien de in artikel 7.3 vermelde aanbetaling niet binnen twee dagen door ons is ontvangen, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

7.5 Indien de wederpartij een object voor eigen rekening en risico wenst te exporteren, buiten de Europese Unie, dient de wederpartij voor levering van het object een borgstelling te hebben voldaan, welke gerestitueerd wordt nadat het object elektronisch correct geëxporteerd (en afgemeld) is. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt per object een borg ter hoogte van de Nederlandse BTW.

7.6 Ingeval van (aanvraag van) liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Vierboom Trucks op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7.7 Contante betalingen kunnen slechts worden gedaan op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en wel van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur. Daarbij dient het door ons uitgegeven betalingsbewijs als het enige geldige bewijs van betaling.

Artikel 8: Levertijd, levering, risico

8.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald en betreffen vermoedelijk levertijden.

8.2 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.3 Minimaal 2 werkdagen voordat het object opgehaald zal worden, dient de wederpartij dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons, zodat de betreffende documenten in orde gemaakt kunnen worden.

8.4 Indien wij op verzoek van wederpartij voor verzending van de zaken zorgdragen of indien de overeengekomen pariteit van de ICC INCOTERMS deze zorg op ons legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te onzer keuze. Een transportverzekering wordt door ons slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.

8.5 De levering geschiedt op onze vestiging.

8.6 Indien wederpartij de zaken niet afneemt binnen de overeengekomen termijn danwel verzuimd om ons in de gelegenheid te stellen om de zaken af te leveren, raakt hij direct in verzuim. De zaken worden vervolgens 14 dagen opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij weigert de zaken binnen de door ons gestelde termijn af te nemen zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken te verkopen en onze vordering op de opbrengst te verhalen.

8.7 Indien registratie-, voertuig- en exportdocumentatie op het moment van de overeenkomst nog niet voor handen zijn, zullen wij een indicatieve datum van binnenkomst aangeven, waaraan geen enkele rechten kunnen worden ontleend door de wederpartij. Mocht wederpartij een voertuig alvast in gebruik nemen voordat alle documentatie voor handen is, geschiedt dit geheel op eigen risico van wederpartij en eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op VIERBOOM TRUCKSBV.

8.8 Indien registratie-, voertuig- en exportdocumentatie uiteindelijk niet geleverd kunnen worden kan wederpartij de aankoop ontbinden. Gemaakte (on)kosten kunnen niet verhaald worden op VIERBOOM TRUCKS BV.

8.9 De wederpartij dient zelf te beoordelen of de (door derden) geleverde tijdelijke (kenteken)platen

(en verzekering) afdoende zijn voor het transport naar het land van bestemming, waarbij wij niet

aansprakelijk zijn voor incorrectheid en/of verlate/foutieve levering hiervan.

Artikel 9: Garantie, reclame

9.1 Voor gebruikte voertuigen en onderdelen geldt, dat deze zijn verkocht zonder enige vorm van garantie en in een conditie, zoals door wederpartij gezien op de website of op de verkooplocatie en door de wederpartij akkoord bevonden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verborgen of zichtbare gebreken.

9.2 Ongeacht een eventueel recht op garantie, dienen klachten over het voertuig, schriftelijk en nauwkeurig omschreven bij ons worden ingediend, binnen 5 dagen nadat de grondslag van de klacht bij de wederpartij bekend is geworden of bekend hadden kunnen zijn.

9.3 Indien de wederpartij een beroep doet op garantie c.q. reclameert, zullen wij de garantie c.q. de klacht beoordelen. Wij krijgen vervolgens de mogelijkheid zelf voor herstel of vervanging zorg te dragen danwel de koopprijs te verminderen.

Artikel 10: Voertuighistorie

10.1 Hoewel wij bij het verstrekken van informatie omtrent de (technische) gegevens, historie en kilometrage van voertuigen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte gegevens.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat pas over op de wederpartij de volledige koopprijs heeft betaald. 11.2 De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de grootste zorgvuldigheid te bewaren.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden Indien de wederpartij haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

12.2 Door de ontbinding worden alle vorderingen op wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is de wederpartij aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

12.3 Wij behouden ons het recht voor om binnen 48 uur na totstandkoming van de overeenkomst, deze overeenkomst alsnog te ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Wij kunnen een beroep doen op overmacht indien een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet kan worden nagekomen door een oorzaak die buiten onze invloedsfeer ligt.

13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor wij niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) werkstaking bij toeleveranciers, onvoorzienbare transportmo

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

14.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade

14.3 In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 15: Verwerking gegevens en Privacyverklaring

15.1 De gegevens van de wederpartij worden door ons verwerkt. Tevens zijn wij gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, service verlenen, enz. In aanvulling op deze bepaling hebben we een aparte privacyverklaring op onze website staan waarmee we inzicht geven in hoe wij omgaan met gevoelige gegevens en persoonsgegevens.

15.2 De wederpartij is ervan op de hoogte dat door ons verkochte voertuigen uitgerust (kunnen) zijn met softwaresystemen, die informatie over het voertuig opslaan. De wederpartij vrijwaart VIERBOOM TRUCKS BV van enige aansprakelijkheid hieromtrent.

Artikel 16: Sancties

16.1 De wederpartij verklaart de bij ons gekochte goederen niet te wederverkopen aan partijen die zijn opgenomen op de EU sanctielijsten en/of de OFAC Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN).

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.